برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

 

دانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

هدف: ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ از ابعاد مختلف (آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ، ﺗﺠﺎرب ادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎدی/ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴز، ﺑﻲ ﻟﺬﺗﻲ دروﻧﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺰوا)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشΩ

RIAL 40,000 – خرید

ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل,آزمون پنج عاملی شخصیت,تست پنج عاملی شخصیت,تست پنج عاملی نئو,مدل پنج عاملی پورتر,نظریه پنج عاملی شخصیت,پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو,پرسشنامه فرم پنج عاملی,پرسشنامه پنج عاملی شخصیت,پرسشنامه ﻋﻮاﻃﻒ,پرسشنامه ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد,پرسشنامه ﻟﻴﻮرﭘﻮل

نويسنده : nima
بازديد : 258 بار

Page 1 of 11